Prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje grindumontavimas.lt taisyklės

1.Bendrosios nuostatos
    1.1.Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje grindumontavimas.lt (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir grindumontavimas.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) Parduotuvėje.
    1.2.Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, esant pageidavimui prekes galima išsiųsti į kitas šalis (transportavimo kaštus apmoka  Pirkėjas).
    1.3.Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

    2.1.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis  paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ bei atlieka apmokėjimą.
    2.2.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės
    3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
    3.2.Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.
    3.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba PVM sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

    3.4.Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.
    3.5.Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.Pirkėjo pareigos
    4.1.Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis,  o esant pasikeitimams -  nedelsdamas atnaujinti.
    4.2.Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims.

    4.3.Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
    4.4.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės
    5.1.Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
    5.2.Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
    5.3.Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
    5.4.Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą.
    5.5..Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
    5.6.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
    5.7.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos
    6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
    6.2.Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
    6.3.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą ar nepristatymą.
    6.4.Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
    7.1.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais  su PVM.
    7.2.Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
    7.3.Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:

7.3.1.Apmokėjimu banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į žemiau nurodytą banko sąskaitą. Atlikdamas pavedimą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje būtinai privalo nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.
            Mokėjimo rekvizitai:
            Gavėjas: Vladas Ivoška, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą Nr. 874350
            A/S: LT34 7044 0640 0064 1684
            Banko kodas: 70440 (AB bankas "SEB")                                                                                                                                                                   Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

    7.4.Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą po mygtuko „Patvirtinti užsakymą “ paspaudimo, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

    7.5.Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skyrelyje „Mano užsakymai“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, Prekių pristatymo kaina, galutinė suma, kurią reikia sumokėti.

8.Prekių pristatymas
    8.1.Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas gali atsiimti Prekes, nemokėdamas Prekių pristatymo mokesčio šiais adresais: Prūsų g. 4, Kaune, Baltų turguje (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 imtinai ir šeštadieniais nuo 9:00 iki 15:00 imtinai). Kai Prekės sukomplektuojamos ir paruošiamos atidavimui, Pardavėjas telefonu apie tai informuoja Pirkėją. Jeigu šiame punkte nepaminėta kitaip, Prekių atidavimui taikomos tokios pačios sąlygos ir terminai kaip ir Prekių pristatymui (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11. punktai).
    8.2.Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas gali pristatyti Prekes Pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje, Prekių užsakymo formoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu už 8.3 punkte nurodytą mokestį.
    8.3.Visais atvejais, kai Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui, Prekių pristatymo (transportavimo) išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekės pristatomos iki daugiabučio laiptinės ar namo ar kito pastato pirmo aukšto.
    8.4.Prekių pristatymo mokestį Pirkėjas sumoka kartu su mokėjimu už Prekes vienu iš 7.3. punkte pasirinktu būdu.
    8.5.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikotarpyje nuo 1 iki 45 darbo dienų. Prekių pristatymas galimas  nuo 9:00 iki 18:00 valandų imtinai. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti, bet Prekių pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 21 darbo dienų. Tokiu atveju Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo vėlavimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.
    8.6.Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
    8.7.Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą už Prekes banko pavedimu (7.3.1. punktas), pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna pilną apmokėjimą už Prekes su mokėjimo paskirtyje teisingai nurodytu užsakymo numeriu.
    8.8. Prieš pristatydamas Prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas turi telefonu suderinti Pirkėjui tinkamą Prekių pristatymo laiką.
    8.9.Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, ir Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius, turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali pats priimti Prekių, jis užsakymo formoje gali nurodyti kitą asmenį, priimsiantį Prekes, o pastarasis Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
    8.10.Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti Prekių kiekį ir būklę. Pastebėjus Prekių kiekio trūkumą ar Prekių įpakavimų pažeidimus, Pirkėjas privalo tai pažymėti PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) kaip pastabą. Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) be pastabų, laikoma, kad perduotų Prekių kiekis ir pakuotė yra tinkami ir Pirkėjas dėl to nebegali reikšti pretenzijų Pardavėjui.

9.Prekių kokybės garantija
    9.1.Kiekvienos Prekės pagrindinės savybės, eksploatavimo,  įrengimo ypatumai yra nurodomi prie Prekės esančiame Prekės aprašyme arba įrengimo instrukcijoje.
    9.2.Prekėms suteikiamos garantijos  nurodytos gamintojo.
    9.3.Jeigu Pardavėjas nesuteikia Prekėms daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
    9.4.Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui (PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) datos.
    9.5.Pardavėjas neatsako už Prekių defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas Prekes saugojo, eksploatavo, įrenginėjo, instaliavo ar kitaip naudojo, nesilaikydamas Prekės aprašymo arba įrengimo instrukcijos.
    9.6.Pardavėjas neatsako už jau sumontuotų ar suinstaliuotų Prekių defektus ar pažeidimus, jeigu Pirkėjas ar su juo susiję tretieji asmenys galėjo tuos defektus pamatyti Prekių priėmimo, instaliavimo ar sumontavimo metu. Prekės, turinčios pastebimų defektų arba pažeidimų, negali būti naudojamos, montuojamos ar instaliuojamos, o apie kokybės neatitikimą Pirkėjas turi informuoti Pardavėją.
    9.7.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realios Prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio vaizdo nustatymų ir/ar ypatybių.
    9.8.Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad visos Parduotuvėje parduodamos grindų dangos (parketas, parketlentės, masyvas) su laiku keičia savo spalvą. Pardavėjas neatsako už grindų dangos  išvaizdos pasikeitimą, kurį lemia medienos kaip natūralios medžiagos tamsėjimas arba šviesėjimas.
    9.9.Parduotuvėje parduodamos grindų dangos (parketas, parketlentės, masyvas) yra produktas, pagamintas iš natūralaus medžio, todėl jų atspalviai, rievių piešinys ir jo intensyvumas gali skirtis nuo Parduotuvėje pateikto pavyzdžio. Parduotuvėje pateiktos grindų dangos  (parketas, parketlentės, masyvas) nuotraukos yra bendro informacinio pobūdžio, ir bendrai atvaizduojančios pasirinktą produktą. Pirkėjas tai supranta ir dėl to nekels pretenzijų Pardavėjui.

10.Prekių grąžinimas ir keitimas
    10.1.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

    10.2.Jeigu Pirkėjas atsisako Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagal  3.3. punktą, tai Pardavėjas privalo per penkiolika dienų nuo raštu gauto pranešimo, kad Pirkėjas atsisako sutarties, atsiimti Prekes ir grąžinti Pirkėjui už jas sumokėtus pinigus. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo (3.4. punktas), Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos.

    10.3.Prekės, kurių forma, spalva, dydis, modelis ar komplektiškumas netiko Pirkėjui, (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) per 14 dienų nuo pardavimo dienos yra keičiamos analogiška preke, arba jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas gali grąžinti Prekę Pardavėjui savo sąskaita ir atgauti sumokėtus pinigus už Prekes (pinigai už Prekių pristatymą grąžinami nebus). Prekės keičiamos ar grąžinamos adresu Prūsų g. 4, Kaune, Baltų turguje darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. Pirkėjas taip pat gali grąžinti arba keisti Prekes, naudojantis Pardavėjo ar jo įgalioto asmens Prekių transportavimo paslaugomis.

    10.4.Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 10.3. punkte nustatyta teise, jei Prekės nebuvo naudojamos, instaliuotos, jos nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Prekės ar  jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.
    10.5.Jeigu Pirkėjui pristatomos netinkamos kokybės Prekės ir prieš tai su Pirkėju nebuvo aptarti Prekių trūkumai, tai Prekių keitimą arba grąžinimą atlieka Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo savo sąskaita. Jeigu Pirkėjo reikalavimu Prekės nekeičiamos, o grąžinamos, tai Pardavėjas grąžina Pirkėjui ir už Prekes sumokėtą sumą ir Prekių pristatymo išlaidas.
    10.6.Prekės grąžinamos originalioje pakuotėje (su Prekės aprašymu , įrengimo instrukcija, jei buvo pateikta kartu su Preke). Grąžinant būtina pateikti originalius Prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą – faktūrą) ir užpildytą Prekių grąžinimo formą.
    10.7.Grąžinant Prekes, už Prekių supakavimą ir sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekės nėra sukomplektuotos ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas nepriima grąžinamų Prekių.

11.Atsakomybė
    11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, pristatymo adrese ir mokėjimo pavedime pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje ar pristatymo adrese ar mokėjimo pavedime pateiktų duomenų klaidingumo arba netikslumo. Pardavėjas nėra atsakingas už dėl to kilusius padarinius.
    11.2.Jeigu Pirkėjas per Parduotuvėje esančias nuorodas patenka į bet kokius kitus interneto tinklalapius ar svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose interneto tinklalapiuose ar svetainėse esančią informaciją ir vykdomą veiklą.
    11.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
    11.4.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12.Informacijos siuntimas
    12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
    12.2.Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjui raštu Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas taip pat gali užduoti klausimus, teirautis, išsakyti pageidavimus ar nusiskundimus Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.Baigiamosios nuostatos
    13.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
    13.2.Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.